FAQs Complain Problems

कार्यविधि

Title(शिर्षक ) आर्थिक वर्ष दस्तावेज
विषयगत समिति सञ्चालन कार्यविधि २०८० २०८०/८१ PDF icon बिषयगत समिति संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्य विधि २०७९ पहिलो संशोधन २०८०/८१ PDF icon एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि संशोधन २०७९.pdf
मेलमिलाप केन्द्र लसंचालन कार्यविधि २०८०/८१ PDF icon मेलमिलाप केन्द्र लसंचालन कार्यविधि.pdf
विद्यालय कर्मचारी भर्ना कार्यविधि २०८० २०८०/८१ PDF icon विद्यालय कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
शिक्षक भर्नाका लागी विज्ञ तथा रोष्टर छनोट सम्बन्धी कार्यविधि २०८० २०८०/८१ PDF icon विषय विज्ञ रोष्टर छनोट कार्यविधि २०८०.pdf
संघ संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०७९ २०७९।८० PDF icon संस्था दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि २०७९.pdf
सुर्नया गाउपालिका स्वास्थ्य तथा सरसपाइ सम्वन्धि कार्यविधि 2075 २०७५/७६ PDF icon सुर्नया गाउपालिका स्वास्थ्य तथा सरसपाइ सम्वन्धि कार्यविधि 2075.pdf
सुर्नया गाउपालिका स्थानिय कषि व्यवसाय पर्वदन कार्यविधि 2075 २०७५/७६ PDF icon सुर्नया गाउपालिका स्थानिय कषि व्यवसाय पर्वदन कार्यविधि 2075_0.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ २०७५/७६ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि 2075.pdf
उपभेाता समिति गठन सचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075 २०७५/७६ PDF icon उपभेाता समिति गठन सचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075.pdf

Pages