FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

invitation for bids

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दस्तावेज: 

विज्ञाप्ति

दस्तावेज: 

निकाशा को जानकारी

दस्तावेज: 

जानकारी

दस्तावेज: 

जानकारी

दस्तावेज: 

पुर्व दर्ता बारे जानकारी

दस्तावेज: 

सेवा बन्द रहने सम्कन्धि सूचना

दस्तावेज: 

vacancy for Health Staff

दस्तावेज: 

पशु प्राविधिहरुको आवश्यकता

दस्तावेज: 

घट्ना दर्ता सम्बन्धि सुचना

बेरोजगार ब्यत्तिको निवेदका लगी सुचना

दस्तावेज: 

गणक र सुपेरिबेक्षक का लागी vacancy

दस्तावेज: 

2077 मंसिर मसान्त सम्मकाे खर्चकाे फाटवरी

दस्तावेज: 

2077 मंसिर मसान्त सम्मकाे खर्चकाे फाटवरी

दस्तावेज: 

MBBS Doctor माग सम्बिन्ध सुचना‌

दस्तावेज: 

Vacancy for MBBS Doctor and Staff nurse

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायकको Sort list को सुचि

प्राविधिक सहायकको छनोट तथा काम कर्तव्य को जानकारी

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायकको आवश्यकता

दस्तावेज: 

कृषि ओैजार मा अनुदान सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

जानकारी

दस्तावेज: