FAQs Complain Problems

७७/७८

गणक र सुपेरिबेक्षक का लागी vacancy

दस्तावेज: 

2077 मंसिर मसान्त सम्मकाे खर्चकाे फाटवरी

दस्तावेज: 

२०७७ साउन देखि मंसिर मसान्त सम्मकाे कार्यापालिका बैठक

दस्तावेज: 

2077 मंसिर मसान्त सम्मकाे खर्चकाे फाटवरी

दस्तावेज: 

कार्यापालिका बैठक

छैटाै गाउँ सभावाट पारित निर्णयहरु

दस्तावेज: 

MBBS Doctor माग सम्बिन्ध सुचना‌

दस्तावेज: 

Vacancy for MBBS Doctor and Staff nurse

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायकको Sort list को सुचि

प्राविधिक सहायकको छनोट तथा काम कर्तव्य को जानकारी

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायकको आवश्यकता

दस्तावेज: 

आ.व २०७७/०७८ वजेट

दस्तावेज: 

आ.व २०७७/०७८ वजेट